John Bowlby: bografie van de grondlegger van de gehechtheidstheorie (2024)

4 minuten

De tragische gebeurtenissen uit John Bowlby's jeugd, samen met zijn studies, hebben deze eminente psycholoog van de 20e eeuw mede gevormd.

John Bowlby: bografie van de grondlegger van de gehechtheidstheorie (1)

Psycholoog en psychoanalyticus John Bowlby (26 februari 1907 – 2 september 1990) geloofde dat hechtingen in de vroege kindertijd een cruciale rol spelen in de latere ontwikkeling en het geestelijk functioneren van een kind.

Zijn werk droeg bij tot de ontwikkeling van de hechtingstheorie. Dit is namelijk het idee dat kinderen geboren worden met de behoefte om, met het oog op hun eigen overleving, nabijheid te zoeken en te blijven. Ze doen dat bij ouderlijke figuren of degenen die verantwoordelijk zijn voor hun zorg.

Biografie van John Bowlby

John Bowlby was de zoon van Sir Anthony Alfred Bowlby, onder andere chirurg van het koninklijk huis, en Mary Bridget Mostyn. Hij was de vierde van zes broers. De familie behoorde tot de bourgeois high society van de 20e eeuw.

In die tijd hadden de hogere klassen de gewoonte de kleintjes aan de zorg van kindermeisjes over te laten. In feite werd Bowlby zelf lange tijd verzorgd door een kindermeisje dat Minnie heette. Bijgevolg had hij weinig contact met zijn moeder.

Toen John vier jaar was, vertrok Minnie echter. Haar vertrek bezorgde hem veel leed, gepaard met een gevoel van verlies. Bovendien was het volgende kindermeisje een kouder en nogal sarcastisch karakter.

John’s vader ging vechten in de Eerste Wereldoorlog, waardoor hij grotendeels afwezig was in het leven van zijn zoon. Op zevenjarige leeftijd werd John naar een kostschool gestuurd. Deze reeks gebeurtenissen deed hem zo’n pijn dat ze hem er later toe brachten te werken aan onderwerpen als hechting, verlatingsangst en angst voor verlies bij minderjarigen.

John Bowlby: bografie van de grondlegger van de gehechtheidstheorie (2)

Studies en voorbereiding

Na enkele jaren op de kostschool ging hij studeren aan het Dartmouth Naval College. Daarna ging hij medicijnen studeren aan de Universiteit van Cambridge. Hij was echter veel meer geïnteresseerd in het onderwerp geestelijke gezondheid. Daarom gaf hij zijn medische studie op en begon een loopbaan in de psychologie aan Trinity College (ook Cambridge University).

Hij was vooral geïnteresseerd in de kindertijd en de ontwikkelingsperiode. Daartoe deed hij na zijn afstuderen verschillende studies over delinquente en onaangepaste kinderen. Hij stelde ook vast dat ze vaak uit gebroken gezinnen kwamen of mishandeld waren.

In 1937 aanvaardde de British Psychoanalytical Society Bowlby als psychoanalyticus. Melanie Klein leidde hem op in kinderpsychoanalyse en hij begon minderjarigen te analyseren. Hij concentreerde zich op omgevingsfactoren, opvoeding en ook de relatie tussen de moeder-kind figuur.

Datzelfde jaar aanvaardde hij een voorstel om voorzitter te worden van het Trinity College. Hij werd echter voor de Tweede Wereldoorlog gerekruteerd om als luitenant-kolonel in het medisch korps te werken.

Het begin van de gehechtheidstheorie

Zoals het volgende artikel (Engelse link), gepubliceerd door de Re view of General Psychology bevestigt, wordt John Bowlby gerangschikt als een van de 100 meest eminente psychologen van de 20ste eeuw.

De reden daarvoor was grotendeels te danken aan zijn vroegere werk met kinderen. Vanaf dat moment ontwikkelde hij namelijk een grote belangstelling voor het onderwerp van de ontwikkeling van kinderen.

Bowlby was vooral geïnteresseerd in hoe de scheiding van verzorgers kinderen beïnvloedde. Na het uitvoeren van vele studies begon hij zijn ideeën te ontwikkelen over het belang van gehechtheid in de ontwikkeling van kinderen.

In 1949 gaf de WHO Bowlby de opdracht een rapport te schrijven over de geestelijke gezondheid van dakloze kinderen in Europa. Na de publicatie van dit invloedrijke rapport ging hij verder met de ontwikkeling van zijn gehechtheidstheorie.

Deze theorie suggereerde dat de vroegste banden die kinderen met hun verzorgers vormen het hele leven voortduren. Ze beweert dat gehechtheid onder andere de overlevingskansen van een kind verbetert.

John Bowlby’s onderzoek naar gehechtheid en de ontwikkeling van kinderen heeft een belangrijk stempel gedrukt op de gebieden van psychologie, onderwijs, kinderzorg en ouderschap. In feite hebben geleerden, zoals María Eugenia Moneta (Spaanse link), op zijn onderzoek voortgeborduurd om klinische behandeltechnieken en preventiestrategieën te ontwikkelen.

Bowlby’s bijdrage aan de psychologie

We hopen dat deze biografie van John Bowlby je geholpen heeft iets meer te weten te komen over deze eminente figuur op het gebied van de psychologie.

Zonder twijfel betekende zijn werk een radicale verandering in de manier waarop deskundigen aankeken tegen het belang van het verblijf in het gezin tijdens de kindertijd. Hij liet ook inderdaad een erfenis na. Die is tot op de dag van vandaag zeer relevant gebleven voor elk soort onderzoek op het gebied van de kinderpsychologie.

John Bowlby: bografie van de grondlegger van de gehechtheidstheorie (2024)

FAQs

What are the main points of Bowlby's attachment theory? ›

This theory proposes that the emotional and social development of an infant is profoundly shaped by their relationship with their primary caregivers. Bowlby's theory is rooted in the belief that infants are biologically wired to form attachments, a mechanism that serves as a survival strategy.

What are some interesting facts about John Bowlby? ›

Bowlby went on to attend Trinity College, Cambridge, where he studied psychology and spent time working with delinquent children. After graduating from Cambridge, Bowlby volunteered at two schools for maladjusted and delinquent children to gain experience and consider his career goals.

What are the four stages of John Bowlby's attachment theory? ›

There are four stages of Bowlby's Attachment Theory in which children progress through: Undiscriminating Social Responsiveness, Discriminating Social Responsiveness, Active Proximity Seeking Behavior, and Goal-Corrected Partnership.

What was Bowlby's famous statement about the importance of attachment? ›

“We are only as needy as our unmet needs.” This famous quote from John Bowlby says so much. When we are born, we are completely helpless and totally reliant on our parents or caregivers.

What according to John Bowlby attachment is best described as? ›

He described attachment as a "lasting psychological connectedness between human beings."1 Bowlby was interested in understanding the anxiety and distress that children experience when separated from their primary caregivers. Thinkers like Freud suggested that infants become attached to the source of pleasure.

What is the attachment theory in simple terms? ›

In child-to-adult relationships, the child's tie is called the "attachment" and the caregiver's reciprocal equivalent is referred to as the "care-giving bond". The theory proposes that children attach to carers instinctively, for the purpose of survival and, ultimately, genetic replication.

What two things did Bowlby say were needed for a healthy attachment? ›

Bowlby said that two things are needed for a healthy attachment: the caregiver must be responsive to the child's physical, social, and emotional needs, and the caregiver and child must engage in mutually enjoyable interactions (See Figure 1.).

What was the theory proposed by John Bowlby? ›

Bowlby's evolutionary theory of attachment suggests that children come into the world biologically pre-programmed to form attachments with others, because this will help them to survive. Bowlby argued that a child forms many attachments, but one of these is qualitatively different.

What according to John Bowlby are infants? ›

Bowlby attachment theory

His theory says that children come into the world pre-programmed to form attachments with others, because this will help them survive. Bowlby's attachment theory highlights the role of innate behaviors in infants and caregivers, promoting the formation of secure attachments.

At what age do babies become attached? ›

By 3 months, they will smile back at you. By 4 to 6 months, they will turn to you and expect you to respond when upset. By 7 or 8 months, they will have a special response just for you (they may also be upset by strangers). Your baby may also start to respond to your stress, anger or sadness.

How does Bowlby's theory influence current practice? ›

Answer and Explanation: John Bowlby has influenced parenting and family counseling by emphasizing the importance of a child's first attachment relationship. He showed how the relationship not only affected a child's current behavior but had far-reaching implications for the future.

What are the 4 types of attachment disorder? ›

The recognized method to assess infant-parent attachment, the Strange Situation procedure, is described. In addition, a description is provided for the four major types of infant-parent attachment, ie, secure, insecure-avoidant, insecure-resistant and insecure-disorganized.

What are the weaknesses of Bowlby's attachment theory? ›

Rutter argues that Bowlby failed to distinguish between separation from an attachment figure, loss of an attachment figure and a complete lack of attachment (privation). Rutter argues that the three circ*mstances have different long-term effects on which Bowlby overlooked.

Why is John Bowlby so important? ›

John Bowlby (born February 26, 1907, London, England—died September 2, 1990, Isle of Skye, Scotland) British developmental psychologist and psychiatrist best known as the originator of attachment theory, which posits an innate need in very young children to develop a close emotional bond with a caregiver.

What is David Bowlby's attachment theory? ›

Bowlby hypothesized that the extreme behaviors infants engage in to avoid separation from a parent or when reconnecting with a physically separated parent—like crying, screaming, and clinging—were evolutionary mechanisms.

What are the key points of attachment? ›

There are three major functions of attachment relationships—to promote proximity seeking, provide a safe haven, and offer a secure base—all of which facilitate self-regulation and emotion regulation.

What are the 5 styles of attachment proposed by the attachment theorist John Bowlby? ›

Bowlby identified four types of attachment styles: secure, anxious-ambivalent, disorganised and avoidant.

What according to Bowlby and attachment theory do all children need? ›

In essence, Bowlby's attachment theory posits that attachment bonds are innate [1]. When a child's immediate need for a secure attachment bond is not met, the child feels threatened and will react accordingly, such as by crying or calling out for their caregiver.

What are the 5 core attachment needs? ›

Eden walks us through 5 core attachment needs that we all have from birth: Safety, Security, Comfort, Relief and Validation. What is it to feel safe and secure in an attachment relationship?

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5532

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.